Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Vybudovanie pracoviska Centrálneho príjmu VNsP Levoča, a.s.


Kód projektu: 302021M090
Názov projektu: Vybudovanie pracoviska Centrálneho príjmu VNsP Levoča, a.s.
Výzva: IROP-PO2-SC213-2017-20 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti
Trvanie projektu: 10/2018 – 08/2020
Schválená výška NFP: Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ: 4 089 545,40 €
Štátny rozpočet SR: 240 561,49€
Celkové oprávnené výdavky: 4 811 229,88 €

Cieľom projektu je:

Cieľom projektu je vybudovanie centrálneho príjmu. Jeho naplnením dosiahne VNsP Levoča zvýšenie komplexnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zlepšenie medicínskych indikátorov Doba hospitalizácie a Obložnosť akútnych lôžok a zlepšenie finančnej situácie.

Aktivity projektu:

  • Hlavná aktivita 1: Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov
  • Hlavná aktivita 2: Zabezpečenie materiálno- technického vybavenia
  • Hlavná aktivita 3: Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
  • Hlavná aktivita 4: Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Miesto realizácie projektu:

Projekt bude realizovaný v meste Levoča, v okrese Levoča v Prešovskom kraji.

Ciele projektu:

  • P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov: - 6,1470 t/rok
  • P0374 Počet renovovaných verejných budov: 1,000
  • P0579 Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc: 1,000
  • P0614 Podlahová plocha renovovaných verejných budov: 1 461,6100 m2
  • P0700 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách: - 32 327,9100 kWh/rok

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskych investičných a štrukturálnych fondov – Európsky fond regionálneho rozvoja.